Fizik an kreyòl

Entwodiksyon

Petèt w ap pran yon kou fizik paske w ap byen pase nan yon disiplin syantifik oswa jeni ki egzije w pou pran kou fizik pandan youn oubyen de semès.

Petèt ou ka fèk kòmanse etidye medsin epi ou rann ou kont fakilte medsin yo ap enterese chak jou pi plis nan fizik aplike. Petèt ou ka reyèlman fè  plan pou vin yon vrè fizisyen. Oswa petèt ou vle etidye fizik pou ka konplete yon lòt disiplin tankou ekonomi, syans anviwònman, oswa menm mizik.

Petèt tou ou te ka gen yon bèl kou fizik nan lekòl segondè w epi ou ta renmen kontinye. Petèt fizik segondè a te yon dezas akademik pou ou, epi w ap apwoche kou sa a ak anpil enkyetid. Oswa petèt sa a se premye eksperyans ou ak fizik.

Kèlkeswa rezon ou genyen pou w pran Entwodiksyon fizik sa a, Byenveni!

Kèlkeswa sa ki rezon ou, objektif mwen pou ou pa chanje: Mwen ta renmen ede w devlope yon konpreyansyon ak yon apresyasyon pou inivè fizik la nan yon nivo ki wo  ak yon nivo fondamantal; mwen ta renmen w vin okouran de tout kalite gwo fenomèn natirèl e teknolojik fizik ka eksplike; e mwen ta renmen ede w fòtifye konpetans ou genyen pou rezoud egzèsis analitik ak egzèsis ki gen chif.

Menm si w ap etidye fizik sèlman paske yo egzije w sa, mwen vle ede w konprann sijè a e vin apresye syans fondamantal sa a ak tout lajè aplikasyon li genyen. Youn nan pi gwo jwa mwen kòm pwofesè fizik, se lè gen elèv, lè yo fin pran kou a, ki vin di m « yo te pran l selman paske yo te egzije yo pou yo pran l, men yo te vin reyèlman rejwi paske yo ekspoze ak ide fizik yo.

Fizik se yon bagay fondamantal. Konprann Fizik se konprann ki jan mond la fonksyone, ni nan lavi n ap mennen chak jou ni sou yon echèl tan ak espas tèlman piti oubyen tèlman gran ki rive defye entwisyon nou.

Pou rezon sa a, mwen espere ou pral twouve Fizik la enteresan. Men, ou pral wè tou gen defi ladann. Aprann Fizik pral mete nan konpetisyon pou bezwen jwenn lide ak langaj ki tonbe daplon; ak entèpretasyon sibtil pou menm fenomèn banal; epi ak nesesite pou w maton nan aplikasyon matematik.

Men Fizik gen yon senplisite ladan n tou, yon senplisite ki la paske nan Fizik se sèlman yon ti kras prensip ki vrèman se b-a ba matyè a ou gen pou aprann. Ti prensip tou kout sa yo anbrase yon pakèt gwo fenomèn natirèl ak aplikasyon nan teknoloji.

Se sou Fizik tout syans natirèl ak tout disiplin jeni chita. Tout gwo bagay nou wè k ap fèt nan teknoloji a, soti depi nan operasyon ak lazè rive sou televizyon, soti sou òdinatè rive sou frijidè, soti sou machin rive sou avyon, tout soti dirèkteman nan b-a ba Fizik la. Lè w gen yon bon lòsyè nan konsèp Fizik esansyèl yo, sa ba w yon baz solid kote w ka konstui yon konesans avanse nan nenpòt ki syans.

Fizik ak Matematik se Kòkòt ak Figawo paske li fè konsèp abstrè nou jwenn nan trigonometri, aljèb ak kalkil yo pran vi. Pou nou fè Fizik, nan nivo sa a, nou pral itilize de nosyon nan Matematik ki se eskalè ak vektè. Nan nivo ki pi wo nou ka bezwen lòt bagay tankou tòsè ak tansè. Anvan menm nou antre danble nan Fizik la, nou pral mete zouti sa yo nan men w pou w ka defann ou.

Men plan nou va swiv ansanm pandan vwayaj sa a: