Akèy

Byenvini sou FiziЖreyòl (Fizik Kreyòl) !

Sit sa se yon sit edikatif, ki branche sou Fizik ak lasyans an jeneral.  Nou vize yon piblik etidyan men n ap travay pou nou ekri sit sa yon jan pou majorite moun ka konprann, e vin renmen Fizik epi leve yon pi gro enterè pou lasyans an jeneral.

Nou konsyan majorite moun ki pa fini klas yo oubyen ki pa fè etid inivèsitè nan domèn syans di ( Matematik, Fizik, Chimi elatriye) ka gen yon move souvni de matyè sa yo nan lekòl. Nou swete sit sa a ap fè yo wè lasyans ak Fizik an patikilye se bagay ki byen enteresan e ki pa fòseman difisil. 

Nou chwazi ekri an kreyòl ayisyen, paske nou kwè kreyòl se lang ki ini tout ayisyen jan li di nan atik 5 nan konstitiyon Ayiti.

Nou chwazi ekri an kreyòl ayisyen paske nou kwè li pi fasil pou moun aprann nan lang manman yo, e nou rekonet  majorite moun ki leve Ayiti, se lang sa yo premye pale.

Nou chwazi ekri an kreyòl ayisyen pou nou kore lang sa a nou renmen an, pou nou balanse kantite literati syantifik, liv lekòl ak liv inivèsite ki ekri nan lang fransè. Fransè ak kreyòl se 2 lang nou genyen, kidonk fòk popilasyon an ka jwenn konesans nan 2 lang sa ke yo pale.

Nou chwazi ekri an kreyòl ayisyen pou pèmet moun ki pral li sit sa dekouvri Fizik yon lòt jan, pou nou pèmet yo wè  fizik (ak lasyans) se pa yon bagay blan (etranje) se yon syans inivèsèl ki ka ekri nan tout lang, pou nou retire baryè mantal ki fè kèk moun wè lasyans tankou yon bagay ki lwen, ki pou save.

Kreyòl pale, kreyòl konprann !!!

Nou konnen pwovèb ki di « Sa pòv genyen, se li l pot nan mache ». Nap mete sou sit la sa nou konnen nan lasyans, men nou genyen pwòp limit pa nou. Kidonk pa ezite kontakte responsab sit la, pou tout erè nou wè, konsèy nou ta vle pote.  « Yon sèl dwèt pa manje kalalou »

Nap koute tout konsèy, e nap eseye korije rapidman tout erè nou t a va jwenn. « Mande chimen pa vle di pèdi pou sa. ».