Kiyès nou ye

Moun ki vini ak lide sit sa,  ki komanse mete li sou pye, e ki kontinye ap ekri sou li se: 

Arold Paul, Mwàn nan (non jwèt li), yon enjenyè ki sòti Fakilte Lasyans, nan Inivèsite Leta Ayisyen (Faculté des Sciences, de l’Université d’Etat d’Haiti). Nan jou sa yo (Me 2019) li ap bay kou nan ansyen inivèsite li.

Moun ki vin mete ak li pou fè travay sa a vanse se:

Renliw Fleurmond, Loulou(non jwèt li), yon doktè nan wobotik. Li ap travay nan yon konpayi wobotik  nan vil Oxford(Oksfòd) kounye a.

Schadrac Fresnel, Schad(non jwèt li), yon doktè nan Fizik ak nan jeni elektrik. Se yon espesyalis nan fotonik (se yon branch nan Fizik ki etidye epi okipe zafè fabrikasyon konpozan ki pèmèt yo kreye, fè transmisyon epi tretman siyal optik yo).

Kontni sit la, se travay plizyè moun ki bay anpil koutmen, nou toujou ap remèsye yo.